Formuláře ke stažení,odkazy

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

 

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tato pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

- s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů

- se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem

- u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)

- rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci

 

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

 

Zmiňované formuláře ke stažení:

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb (povinné očkování) si můžete
stáhnout na tomto odkazu.
Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (nepovinné očkování) si můžete
stáhnout na tomto odkazu.
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15-ti let si můžete
stáhnout na tomto odkazu.
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách si můžete
stáhnout na tomto odkazu.

 

https://www.hravezijzdrave.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=31

https://www.vyzivadeti.cz/